100% open access publiceren

100% open access in 2020 vraagt van universiteiten dat zij in de tussenliggende jaren invullen hoe zij open access publicaties onderdeel maken van het beoordelingssysteem.

Open access in 2020

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken in 2020. Leidend is daarbij het principe dat publiek gefinancierde onderzoeksresultaten ook publiek toegankelijk moeten zijn zonder extra kosten. 

Concrete vervolgstappen

Zolang de ambitie van 100% open access publiceren in Nederland en daarbuiten nog niet is waargemaakt, blijft de toegang tot wetenschappelijke informatie voor het grootste deel van de maatschappij beperkt. Coalities van betrokken partijen willen met deze ambities concrete vervolgstappen zetten.

Voortgang

Deze coalitie van NPOS partners (KB, KNAW, NFU, NWO/ZonMW, SURF, VH en VSNU)  overleggen sinds de start van het NPOS samen over:

  • Het onderhandelen met bestaande en nieuwe spelers
  • Het beïnvloeden en informeren van buitenlandse stakeholders
  • Het deponeren van eigen materiaal in daarvoor bestemde repositories
  • Het monitoren van de voortgang
  • De mogelijkheid van alternatieve publicatieplatforms

Resultaten

Concrete resultaten van de eerste helft 2018 zijn:

  • Een akkoord op het voeren van een brede pilot met betrekking tot het deponeren van eigen materiaal in instellingsrepositories, op basis van een set beleidsuitgangspunten. Communicatie hierover start zo snel mogelijk.
  • Een opdracht om beleid voor open access boeken te gaan uitwerken.
  • Een Roadmap, waarin ook is gespecificeerd met welke uitgevers overeenkomsten over open access zijn afgesloten.
  • Het realiseren van 42% open access publicaties over 2016.