Project E: Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap

Dit project richt zich op de tweede ambitie van het Nationaal Plan Open Science, namelijk het optimaal hergebruik van onderzoeksdata. In het project brengen we in kaart alle actoren / organisaties die actief zijn op het terrein van research data management, dat wil zeggen het direct of indirect helpen van onderzoekers bij het verzamelen, opslaan en archiveren en ook (FAIR) beschikbaar maken van onderzoekdata. We zijn daarbij met name op zoek naar good practices en verbeterpunten, zodat we ook voorstellen kunnen doen voor optimalisering van het nationale datalandschap. Dit project wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de European Open Science Cloud (EOSC). Een van de doelen van dit project is dan ook om op nationaal niveau invulling te geven aan de EOSC. 

Bij de verkenning worden met behulp van interviews, panelbijeenkomsten en een survey allerlei stakeholders actief betrokken: beleidsmakers, dienstenaanbieders, onderzoekers en onderzoeksfinanciers. 

Beoogd eindresultaat

Het beoogde eindresultaat van dit project is een adviesrapport/actieplan. Dit bevat in elk geval de volgende onderdelen: 

 • Een ‘foto’ van het huidige datalandschap. Welke organisaties zijn in Nederland actief als het gaat om het hergebruik van onderzoeksdata? 
 • Hoe is de verdeling over diensten en over de wetenschappelijke disciplines/domeinen? Dit kan een aanzet zijn voor een nationale dienstencatalogus. 
 • Op welk niveau zijn de organisaties actief? Op het niveau van een (of meer) instelling(en), van een infrastructuur/consortium of op nationaal niveau? 
 • Welke nationale regelgeving is er als het gaat om onderzoeksdata (denk aan de gedragscode, databankenwet, privacy e.d.) en welke overlegstructuren zijn er met betrekking tot de nationale infrastructuur voor onderzoeksdata?  
 • Welke ontwikkelingen zijn er op dit terrein? 
 • Wat zijn good practices? 
 • Waar zitten de knelpunten en verbeterpunten? 

Projectteam

 • Melle de Vries (KNAW), melle.de.vries@knaw.nl 
 • Ruben Kok (DTL) 
 • Maurice Bouwhuis (SURF) 
 • Pieter Schipper (NWO) 
Startnotitie Verkenning Datalandschap
Startnotitie Verkenning Datalandschap
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 766 KB)