Nationaal platform open science

Realiseren van open science vraagt betrokkenheid en toewijding van veel partijen.

Enerzijds gaat het hierbij om het nemen van verantwoordelijkheid door de betrokken partijen en anderzijds om afstemming en verbinding van de ambities. Daarmee beantwoorden de betrokken partijen aan de vraag van de staatssecretaris van OCW en geeft Nederland vorm aan de gezamenlijkheid waartoe de Europese Raadsconclusies oproepen.

Om toewijding uit te spreken voor het Nationaal Plan Open Science hebben betrokken partijen op 9 februari 2017 de Verklaring Open Science ondertekend.

De oplevering van het Nationaal Plan Open Science is slechts het begin. Voor de gezamenlijke en gecoördineerde inzet voor open science en het uitdragen van belang ervan wordt het Nationaal Platform Open Science opgericht.

 

Samenstelling en doel

In het Platform komen de betrokken partijen uit het Nationaal Plan Open Science bijeen, met steun van het ministerie van OCW, dat de opzet van het Platform, zoals een secretariaat en de website,  organiseert. Het Platform zorgt ervoor dat Nederland vordert met de realisatie van de ambities en houdt zicht op de ontwikkelingen.

Om goed zicht te houden op de voortgang moeten de partijen afspreken wat kwantitatief en kwalitatief meetbare elementen zijn in aansluiting op bestaande nationale en Europese monitoring. Dit mag geen zware administratieve last met zich meebrengen.

Het Platform is ook de plek om kennis en ervaring met elkaar te delen en om verbanden te leggen. Dat dit succesvol kan zijn wordt getoond in het LCRDM. Op deze manier kan er versnelling plaatsvinden door het delen van kennis en kunde.

Het Platform speelt in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van open science, die aanvullende acties met zich mee kunnen meebrengen. De focus voor het Platform is versnelling creëren op de drie speerpunten:

1) 100% open access publiceren;

2) optimaal hergebruik van onderzoeksdata;

3) bijpassende evaluatie-, en waarderingssystemen.

Open science is echter breder: op termijn kunnen ook andere aandachtsgebieden – indien opportuun – aan de orde worden gesteld binnen het Platform.

 

Organisatie

De bij het Nationaal Plan betrokken partijen nemen deel aan regelmatig overleg in het Platform. Het externe secretariaat ondersteunt de voorzitter van het Platform (OCW) zowel logistiek als inhoudelijk, vormt het aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale partijen, en ondersteunt het Platform bij de invulling van zijn functies. Het Platform zal ook een Stuurgroep kennen, die wordt gevormd door de bestuurders van betrokken partijen en minder frequent bijeen zal komen.

Naast de organisaties die zich via het Nationaal Plan Open Science verbinden aan het Platform, zijn er meer partijen die een rol spelen in de realisatie van open science. Hoe meer partijen zich actief willen inzetten, hoe beter we de nationale ambities kunnen realiseren. Actieve belanghebbenden kunnen bij het Platform aanhaken.

Hierbij gaat het in de eerste plaats om de onderzoeker zelf. Ook het bedrijfsleven is belangrijk, waaronder de uitgevers. Die hebben hun eigen ontwikkelpaden, met een directe relatie tot de acties van de partijen in het Nationaal Plan Open Science. Het Platform staat nadrukkelijk ook open voor maatschappelijke belangen- en beroepsverenigingen, bijvoorbeeld uit het onderwijs en de zorgsector.

Laatste wijziging op 13 feb 2017