Aanpak

Nederland geeft met de in dit plan geformuleerde ambities uitvoering aan de in april 2016 gepubliceerde Amsterdam Call for Action on Open Science, aan de conclusies van de Raad voor Concurrentievermogen in mei 2016, en aan de in de kamerbrief over open science bevestigde vraag van de staatssecretaris van OCW (januari 2017).

In de vorm van themagroepen worden concrete vervolgstappen gezet voor het realiseren van de geformuleerde ambities.